Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Formularz odstąpienia od umowy

LaMila

Katarzyna Łabędzka

Magnolia Park lokal P-04

Legnicka 58

54-204 Wrocław

nip.894-302-88-90

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

I. DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………………………. …………..

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………….

E-mail: ……………………………………………...…….

 

II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że wg. Regulaminu Sklepu Internetowego moda.dziecieca.com.pl odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi parametrami:

Nr zamówienia: ………………………………………………………………………………………………. Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………………………

Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………….

Nr faktury ( lub paragonu) i data jej wystawienia: ……………………………………………………………………………

Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………...

 

III. DANE O RACHUNKU BANKOWYM

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku:

………………………………………………………………………………………………...

Dane właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy zawartymi w regulaminie opisanym w Sklepie Internetowego moda.dziecieca.com.pl w tym opisanymi tam warunkami

zwrotu towarów.

 

Data: ……………………………………

 

Podpis klienta: …………………………

 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie na adres znajdujący się na fakturze lub paragonie fiskalnym z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”

 

W celu przyspieszenia zwrotu ceny sugerujemy przesłanie wraz z niniejszym formularzem towaru, którego dotyczy odstąpienie oraz dowodu jego nabycia (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu ).

 

IV. OKREŚLENIE PRZYCZYNY ZWROTU

Podanie informacji na temat przyczyny zwrotu lub wymiany towaru:

Prosimy postawić znak „X” w kratce odpowiadającej przyczynie zwrotu.

 

□ Niedopasowanie rozmiaru obuwia lub odzieży skórzanej do sylwetki.

□ Niezgodność zdjęcia internetowego ze stanem rzeczywistym.

□ Niezadowolenie z jakości produktu.

□ Chęć wymiany na inny model bądź rozmiar.

□ Inne (jakie ?): …………………………………………………………………………………………….

 

 

 LaMila Katarzyna Łabędzka Legnicka 58, 54-204 Wrocław, nip.894-302-88-90,

moda@dziecieca.com.pl, www.moda.dziecieca.com.pl, tel.506-093-173